Piątek, 14.8.2020
Name days: Alfred / Elżbieta / Maksymilian
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Projekt „ABC - dobrego zachowania przedszkolaka”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Projekt „ABC - dobrego zachowania przedszkolaka”
Projekt z zakresu unikania zagrożeń przez dzieci opracowany dla dzieci 5 i 6 letnich.
 

Cel ogólny: 
- wykształcenie u dzieci zachowań umożliwiających uniknięcie zagrożeń i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeńśtw

Cele kierunkowe:
- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
- przyswajanie wiadomości o tym co sprzyja a co zagraża zdrowiu
- kształtowanie umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie

- wdrażanie samodzielnośći

Cele szczegółowe:

- zapoznanie dzieci z podstawowymi przepisami pieszego ruchu drogowego oraz z wybranymi znakami drogowymi
- bezpieczne korzystanie z urządzeń np. na placu zabaw
- wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia
- bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji

Zadania I. Podstawowe zasady pieszego ruchu drogowego

1.      Zasady ruchu pieszego w mieście:
 - ruch uporządkowany -

 - prawa strona chodnika
 - opieka osoby dorosłej
 - przechodzenie przez ulicę w miejscach wyznaczonych

2.      Przechodzenie przez ulicę:
 - sposoby oznaczania przejśc dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej oraz z sygnalizacją
 - zasady przechodzenia przez ulicę bez sygnalizacji świetlnej oraz z sygnalizacją

3.      Podstawowe zasady ruchu drogowego:
 - znaczenie poszczególnych sygnałów świetlnych
 - uporządkowany ruch pojazdów na jezdni 
 - znajomość wybranych znaków drogowych z uwzględnieniem podziału na pionowe (informacyjne, ostrzegawcze, zakazu) oraz poziome (zebra)

4.      Zasady poruszania się pieszych za miastem:

 - ruch uporządkowany w kolumnie (parami) lewym poboczem
 - znaczenie różnych elementów odblaskowych

 II. Bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu:

 - właściwe korzystanie z urządzeń
 - przestrzeganie ustalonych zasad korzystania
 - umiejętność zgodnej zabawy w grupie
 - wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolejkę

 III. Bezpieczna zabawa:

 1. Zabawy w przedszkolu:
 - stosowanie się do ustalonych reguł i zasad lub kontaktów zawartych w grupach 
  2. Zabawy na powietrzu:
 - korzystanie z wyznaczonych miejsc: plac zabaw, park
 - korzystanie ze sprzętu na placach zabaw

 - świadomość skutków niewłaściwej zabawy

 - zachowanie szczególnej ostrożności podczas posługiwania się przedmiotami ostrymi
 - właściwe zachowanie się w razie skaleczeń i urazów

 IV. Kontakty z osobami obcymi:
 1. Poznanie typowych zachowań ludzi obcych, mających na celu wykorzystanie dziecka:
 - chronienie informacji o sobie przed obcymi ludźmi
 - rozumienie konieczności bycia nieufnym w stosunku do osób obcych
 - odmawianie przyjmowania słodyczy i innych rzeczy od niechcianych osób
 - kształtowanie umiejętności mówienia „nie” w sytuacji budzcej niepokój dziecka 
 - szukanie pomocy w sytuacji zagrożenia w dużym skupisku ludzi
 - poszukiwanie pomocy w trudnych sytuacjach u osób mundurowych - policjant, strażak, ochroniarz
 - właściwe reagowanie na telefon od obcej osoby lub pukanie do drzwi
 - wyrabianie u dzieci spostrzegawczości i zaradności
 V. Bezpieczne podróżowanie
 1. Rodzaje środków transportu: lądowe, wodne, powietrzne
 - pojazdy uprzywilejowane: ratunkowe - policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna
 2. Korzystanie ze środków komunikacji indywidualnej
 - bezpieczne miejsce w samochodzie - fotelik
 - zapinanie pasów bezpieczeństwa przez starszych
- wsiadanie i wysiadanie od strony chodnika
- wyrzucanie śmieci podczas podróży

Literatura
Program wychowania komunikacyjnego w przedszkolu:
1. „Wychowanie w przedszkolu” - nr 9/1997
2. „Spotkanie z obcym” w „Bliżej Przedszkola” - 3/2006
3. Frąrczak - „Edukacja komunikacyjno - drogowa” - Toruń 1993