Wtorek, 18.6.2024
Name days: Elżbieta / Marek / Paula
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza

 

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

§ 1

 1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:

1)     na szczeblu klas - samorządy klasowe,

2)     na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.

 1. Prezydium składa się z następujących funkcji:

1)     przewodniczący samorządu,

2)     zastępca przewodniczącego,

3)     skarbnik,

4)     sekretarz,

5)     członkowie prezydium.

 1. Członkowie prezydium zgłaszają samodzielnie chęć działalności w samorządzie do opiekuna lub wychowawcy.
 2. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.
 3. Wybory odbywają się we pierwszym miesiącu działalność prezydium.
 4. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
 5. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów.
 6. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
 7. Kadencja prezydium trwa rok.
 8. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 9. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
 10. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
 11. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 12. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.
 13. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 14. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

§ 2

 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
  1. uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,
  2. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
  3. wnioskowanie o nadanie imienia szkole,
  4. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  5. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 z r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)
 1. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:
 1. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:

§ 3

 1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
 3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
 4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 5. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.

§ 4.

 1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
 2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

 

§ 5.

Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

 1. Dysponentami funduszy są: rada samorządu uczniowskiego oraz uczniowskie rady klasowe, każda we własnym zakresie.
 2. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu, a w sprawach większych wydatków również na podstawie uchwały właściwej rady.
 3. Fundusze samorządu tworzy się: z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatnie pracę, z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorządy, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez radę rodziców i inne organizacje oraz instytucje.
 4. Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tej materii, w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.

 

 § 6

Przepisy końcowe

 1. Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
 1. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce  wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami, a nauczycielami.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
 3. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący prezydium rady uczniowskiej, przewodniczący klas. Oryginał regulaminu przechowuje opiekun samorządu uczniowskiego. Regulamin jest również ogólnie dostępny w sekretariacie szkoły.